SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-04-24 23:07:14  start-date=2023-12-09 15:13:00  end-date=2023-12-09 18:10:00

زمان پاسخگویی به این مساله پایان یافته است.

محاسبه روز هفته: امروز چند شنبه است

برنامه ای بنویسید که با دریافت تاریخ شمسی از ورودی و بافرض اینکه اولین روز سال دوشنبه باشد، بگوید آن روز چندشنبه است. دو عدد طبیعی در ورودی وجود دارد.مقدار (m) از ۱ تا ۱۲ و مقدار (d) می بایست از ۱ تا ۳۰ (و برای ۶ ماهه دوم تا ۳۰ یا ۲۹) باشد. برای هر روز هفته عدد آن روز در خروجی چاپ کنید یعنی برای شنبه عدد صفر و برای یکشنبه عدد ۱ و الی آخر ... برای جمعه عدد ۶. در ورودی دو عدد وجود دارد که اولین عدد شماره ماه و دومین عدد در ادامه، شماره روز را نشان می دهد.

ورودی نمونه

۹ ۲۴

خروجی

۵
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×