SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

محاسبه روز هفته: امروز چند شنبه است

برنامه ای بنویسید که با دریافت تاریخ شمسی از ورودی و بافرض اینکه اولین روز سال دوشنبه باشد، بگوید آن روز چندشنبه است. دو عدد طبیعی در ورودی وجود دارد.مقدار (m) از ۱ تا ۱۲ و مقدار (d) می بایست از ۱ تا ۳۰ (و برای ۶ ماهه دوم تا ۳۰ یا ۲۹) باشد. برای هر روز هفته عدد آن روز در خروجی چاپ کنید یعنی برای شنبه عدد صفر و برای یکشنبه عدد ۱ و الی آخر ... برای جمعه عدد ۶. در ورودی دو عدد وجود دارد که اولین عدد شماره ماه و دومین عدد در ادامه، شماره روز را نشان می دهد.

ورودی نمونه

۹ ۲۴

خروجی

۵
×
×