SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-04-24 23:36:52  start-date=0

دنباله فیبوناتچی

در این مساله یک عدد طبیعی مانند n در ورودی وجود دارد و از شما خواسته شده است که n عدد از دنباله فیبوناتچی را در خروجی بنویسید. اولین و دومین عدد از دنباله فیبوناتچی برابر 1 هستند و بقیه اعداد در این دنباله از جمع دو عدد قبلی حساب می شوند.

ورودی نمونه

5

خروجی

1 1 2 3 5

ورودی نمونه

8

خروجی

1 1 2 3 5 8 13 21
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×