SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-03-03 03:44:01  start-date=0

توابع جمعی در SQL

جدول انتخاب واحد دانشجو به نام t شامل ستونهای زیر می‌باشد.
  • sid شماره دانشجویی عددی صحیح
  • cid کد درس عددی صحیح
  • unit تعداد واحد درس
  • mark نمره دانشجو عددی اعشاری

    • شماره دانشجو و کد درس کلید اصلی جدول t فوق می‌باشند. به ترتیب برای هر یک از سوالات زیر دستور select مناسب بنویسید:
1- میانگین نمرات دانشجویان (نام ستون m) در هر درس به تفکیک درس
2-تعداد دانشجویانی (نام ستون m) که در هر درس ثبت نام نمودند به تفکیک کددرس.
3-معدل هر دانشجو (نام ستون m) به تفکیک کددانشجو.
4- جمع نمرات (m) و جمع واحد انتخابی(c) هر دانشجو به تفکیک کد دانشجو.
توجه داشته باشید که در انتهای هر دستور علامت سمی کالن (;) به عنوان جداساز قرار دهید.
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×