SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-04-24 22:59:43  start-date=0

تبدیل تاریخ شمسی به عدد

برنامه ای بنویسید که با دریافت تاریخ شمسی از ورودی تعداد روزهای گذشته از سال را در خروجی نمایش دهد. دو عدد طبیعی در ورودی وجود دارد.مقدار (m) از ۱ تا ۱۲ و مقدار (d) می بایست از ۱ تا ۳۰ (و برای ۶ ماهه دوم تا ۳۰ یا ۲۹) باشد. در ورودی دو عدد وجود دارد که اولین عدد شماره ماه و دومین عدد در ادامه، شماره روز را نشان می دهد.

ورودی نمونه

7 3

خروجی

189
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×