SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

تبدیل تاریخ شمسی به عدد

برنامه ای بنویسید که با دریافت تاریخ شمسی از ورودی تعداد روزهای گذشته از سال را در خروجی نمایش دهد. دو عدد طبیعی در ورودی وجود دارد.مقدار (m) از ۱ تا ۱۲ و مقدار (d) می بایست از ۱ تا ۳۰ (و برای ۶ ماهه دوم تا ۳۰ یا ۲۹) باشد. در ورودی دو عدد وجود دارد که اولین عدد شماره ماه و دومین عدد در ادامه، شماره روز را نشان می دهد.

ورودی نمونه

7 3

خروجی

189
×
×