SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-04-24 22:47:56  start-date=0

تکرار while

دو عدد صحیح در ورودی وجود دارد و فرض می‌شود که عدد اول ورودی از عدد دوم کوچکتر است. با استفاده از دستور تکرار while برنامه‌ای بنویسید که همه اعداد بین این دو عدد به همراه خود آنها را در خروجی به صورت زیر هم نمایش دهد. استفاده از سایر دستورات تکرار مجاز نمی‌باشد.

ورودی نمونه

5 12

خروجی نمونه

5
6
7
8
9
10
11
12

برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×