SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-04-24 22:03:40  start-date=0

شمارش یک عدد در لیست

برنامه جستجوی خطی را طوری تغییر دهید که تعداد تکرار یک عدد در لیستی از اعداد را بنویسید. در ابتدای ورودی عدد مورد نظر که می‌خواهیم شمارش شود وجود دارد. در ادامه ورودی تعداد اعداد مدنظر وجود دارد. در نهایت به تعداد مورد نظر عدد وجود دارد. برنامه شما بایستی بتواند تعداد تکرار عدد موردنظر در لیست داده شده را مشخص نماید.

ورودی نمونه

5 4 
12 19 5 11 
1

ورودی نمونه ۲

36 10
12 14 13 36 19 20 21 36 25 36

خروجی برنامه

3
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×