SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-04-24 22:38:13  start-date=0

جستجوی خطی (جستجوی ترتیبی)

برنامه جستجوی خطی را بنویسید. در ابتدای ورودی عدد مورد نظر که می‌خواهیم جستجو شود وجود دارد. در ادامه ورودی تعداد اعداد مدنظر وجود دارد. در نهایت به تعداد مورد نظر عدد وجود دارد. برنامه شما بایستی بتواند وجود یا عدم وجود عدد جستجو در لیست داده شده را مشخص نماید.

ورودی نمونه

5 4 
12 19 5 11 
YES

ورودی نمونه ۲

36 10
12 14 13 11 19 20 21 22 25 18

خروجی برنامه

NO
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×