SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

ساخت مثلث با کاراکتر ستاره

به ازای عدد ورودی مطابق نمونه مثلث مربوطه را ایجاد کنید.

ورودی

4

خروجی

*
**
***
****

×
×