SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-04-24 22:04:21  start-date=0

چاله اعداد

برنامه ای بنویسید که باتوجه به ورودی خروجی مد نظر مطابق نمونه را تولید کند. ورودی عددی بزرگتر از یک می‌باشد.‌طول مبدان برای نمایش عدد را ۳ در نظر بگیرید.

ورودی نمونه

2

خروجی نمونه

 2 2 2
 2 1 2
 2 2 2

ورودی نمونه 2

4

خروجی نمونه 2

 4 4 4 4 4 4 4
 4 3 3 3 3 3 4
 4 3 2 2 2 3 4
 4 3 2 1 2 3 4
 4 3 2 2 2 3 4
 4 3 3 3 3 3 4
 4 4 4 4 4 4 4

برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×