SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

جدول ضرب

یک عدد در ورودی وجود دارد. برنامه ای بنویسید که این عدد را از ورودی بخواند و جدول ضرب مربوطه را در خروجی تولید کن.

ورودی نمونه

3

خروجی نمونه

1 2 3
2 4 6
3 6 9

ورود نمونه 2

5

خروجی نمونه

1 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15
4 8 12 16 20
5 10 15 20 25

×
×