SCANF.IR

ورود لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

کدگذاری کاراکتر

کد html خالی بنویسید که کدگذاری کاراکتری utf8 در آن به کمک تگ meta تنظیم شده باشد. بخش body در این صفحه حاوی هیچ کاراکتری نیست. توجه نمایید که مقادیر پارامترهای تگ را در داخل علامت کوتیشن(") قرار دهید.

ارسالهای قبلی

شناسه ارسال نتیجه
×
×