SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-05-30 15:26:46  start-date=0

عملگر Like

به این سوال با توجه به پایگاه داده فرضی مطرح شده در جزوه کلاسی در فصل سوم پاسخ دهید.
مطلوبست:
لیست مشتریانی که حرف اول نام آنها با حرف B شروع می شود.
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×