SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-05-30 15:22:34  start-date=0

تعداد مشتریان موجود به تفکیک شهر

به این سوال با توجه به پایگاه داده فرضی مطرح شده در جزوه کلاسی در فصل سوم پاسخ دهید.
مطلوبست:
تعداد مشتریان هر شهر را به تفکیک بیابید. برای ستون تعداد نام qty را قرار دهید.
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×