SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

لیست شهرهای مشتریان

به این سوال با توجه به پایگاه داده فرضی مطرح شده در جزوه کلاسی در فصل سوم پاسخ دهید.
مطلوبست:
لیست شهرهای مربوط به مشتریان.
×
×