SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-05-30 17:28:30  start-date=0

لیست شهرهای مشتریان

به این سوال با توجه به پایگاه داده فرضی مطرح شده در جزوه کلاسی در فصل سوم پاسخ دهید.
مطلوبست:
لیست شهرهای مربوط به مشتریان.
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×