SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
current date=2024-05-30 17:10:20  start-date=0

تفکیک خروجی

جدول دانشجو به نام s شامل ستونهای زیر می‌باشد.
 • id شماره دانشجویی عددی صحیح کلید اصلی
 • name نام دانشجو ۳۰ کاراکتری
 • ageسن دانشجو عددی
 • city شهر دانشجو حرفی 20 کاراکتری
مطلوبست:
1- تعداد دانشجویان در هر شهر به تفکیک. ستون تعداد با نام c نامگذاری شود. توجه داشته باشید که در انتهای هر دستور علامت سمی کالن (;) به عنوان جداساز قرار دهید.

ورودی نمونه

id     name    age     city   
---------- ---------- ---------- ----------
1      ali     24     neka   
2      reza    18     neka   
3      ahmad    19     sari   
4      vali    24     sari   
5      hasan    27     neka   
6      hadi    12     neka   

خروجی نمونه

city    c     
---------- ----------
neka    4     
sari    2  
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.
×
×