SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

زوج فرد

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد طبیعی را از ورودی دریافت کند و اگر این عدد زوج باشد بنویسد "ZOJ" و اگر این عدد فرد باشد بنویسد "FARD". دقت کنید که خروجی باید با حروف بزرگ باشد.

ورودی نمونه

4

خروجی نمونه

ZOJ

ورودی نمونه 2

15

خروجی نمونه 2

FARD
×
×