SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

مقلوب اعداد

برنامه‌ای بنویسید که تعدادی عدد از ورودی دریافت کرده و مقلوب آنها را محاسبه و چاپ نماید.

ورودی

در ابتدای ورودی تعداد اعداد وجود دارد سپس در هریک از خطهای بعدی ورودی به تعداد داده شده عدد وجود دارد.
5
12
32
486
0
2500

خروجی

21
23
684
0
52
×
×