SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

مقلوب عدد دو رقمی

برنامه ای بنویسید که مقلوب یک عدد دو رقمی را محاسبه نماید. در ورودی یک عدد دورقمی داده میشود خروجی برنامه مقلوب آن عدد است که توسط برنامه باید محاسبه و چاپ شود.

ورودی نمونه

54

خروجی نمونه

45
×
×