SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

طول کلمات

از شما خواسته شده است که طول کلمات داده شده را محاسبه کنید. مساله به این صورت است که در ورودی ابتدا تعداد کلمات داده شده و سپس در خطهای بعدی به تعداد داده شده کلمه وجود دارد. شما در خروجی بایستی طول هر کلمه داده شده را به ترتیب محاسبه و چاپ نمایید. استفاده از کتابخانه string.h و نامهای مشابه با strlen غیر مجاز است.

ورودی نمونه

4
abc
ab
a
abcd

خروجی نمونه

3
2
1
4
×
×