SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

مرتب سازی شمارشی

الگوریتم مرتب سازی شمارشی را پياده سازی کنید. در ورودی ابتدا تعداد اعداد آرایه وجود دارد سپس در خط بعدی آیتم های آرایه آمده است. در این مساله فرض شده است اعداد آرایه در بازه صفر تا نه قرار دارند.

ورودی نمونه

10
3 9 7 5 8 4 1 2 9 6

خروجی نمونه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
×
×