SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

مرتب سازی انتخابی

الگوریتم مرتب سازی انتخابی را پياده سازی کنید. در ورودی ابتدا تعداد اعداد آرایه وجود دارد سپس در خط بعدی آیتم های آرایه آمده است.

ورودی نمونه

10
3 9 7 5 8 4 1 2 10 6

خروجی نمونه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×
×