SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

پرکردن پیمانه‌های دودویی

علی یک سطل در اختیار دارد که حاوی n میلی لیتر آب است. او قرار است این سطل آب را در پیمانه‌هایی که حجم انها بر حسب میلی لیتر توانی از دو است (۱،۲،۴،۸،...) قراردهد به طوریکه یا پیمانه مورد نظر کاملا از آب پر می‌شود و یا باید خالی باشد. او از هر پیمانه یک عدد در اختیار دارد و برای پرکردن بایستی از بزرگترین پیمانه قابل استفاده شروع کند. او را در انجام کارش کمک کنید و برنامه‌ای برای او بنویسید تا بتواند بسادگی این کار را انجام دهد.

ورودی نمونه

19

خروجی نمونه

16
2
1

ورودی نمونه

127

خروجی نمونه

64
32
16
8
4
2
1
×
×