SCANF.IR

ورود زبان کاتی لیست مساله‌ها صفحه اصلی
برای ارایه را حل لطفا وارد شوید.

جذر اعداد

5 عدد در ورودی وجود دارد. برنامه ای بنویسید که این 5 عدد را از ورودی بخواند و مقدار جذر آنها را محاسبه و تا 3رقم اعشار در خروجی نمایش دهد. خروجی برای اعداد منفی با پیام |خطا| مشخص شود. همچنین خروجی بایستی مطابق آنچه که در نمونه است، باشد. دقت نمایید که اعداد ورودی ممکن است با کاراکترهای فارسی نوشته شده باشند. همچنین ممکن است ورودی در یک خط نباشد.

ورودی نمونه

4 16  -25 9 64

خروجی نمونه

2.000
4.000
خطا
3.000
8.000

×
×